Zriaďovateľ:


Navigácia

Kontakt

 • Obchodná akadémia Zlaté Moravce
  Bernolákova 26
  953 20 Zlaté Moravce
 • email školy: oa.zmoravce@gmail.com
  riaditeľka: 0905854698
  sekretariát: tel a fax: 037/6421904
  zástupkyňa: 037/7736863
  vedúca školskej jedálne: 037/6422676
  hospodárka školy: 037/6422471

Piatok 24. 11. 2017

Piatok 24. 11. 2017
 • V rámci Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia v rodine na roky 2014 - 2019, sa žiaci IV.A,B,C triedy 22. 11. 2017 zúčastnili prednášok pod vedením kpt. Mgr. Ivety Matejovej a mjr. Mgr. Evy Čakovdovej.

 • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu „Červené stužky“.

  Zapojili sme sa v nasledujúcich aktivitách:

  • Prednášky a besedy na tému HIV/AIDS
  • Tvorba a nosenie červených stužiek
  • Športový turnaj
  • Prednášky a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi

  Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole

  • Prezentácia filmu „0800 800 818”

  Dňa 16. 11. 2017 si žiaci V. A triedy pripravili prezentáciu, v ktorej priblížili zmysel kampane „Červené stužky“. Prezentácia bola premietnutá všetkým žiakom školy na úvod športového turnaja, ktorý bol usporiadaný pri tejto príležitosti v spolupráci so žiackou školskou radou. Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

 • Dňa 15. 11. 2017 sa žiaci IV. A a IV. B triedy zúčastnili v Mestskej knižniciv Zlatých Moravciach besedy so spisovateľom a rodákom zo Zlatých Moraviec pánom Romanom Kvalténim.

  Stretnutie prebiehalo v príjemnej až humornej atmosfére, počas ktorej autor predstavil nielen svoje diela a najnovšiu knižnú publikáciu, ale svojimi životnými skúsenosťami a radami sa snažil motivovať žiakov k tomu, aby sa v dnešnej uponáhľanej dobe viac zamysleli nad svojím konaním, postojmi a životom.

 • Žiaci - Martina Bednárová IV.A, Monika Mientusová IV.B, Viktória Kriváneková I.A, Martin Červený III.C, Adam Rumanko V.A a Matúš Bednár IV.A reprezentovali našu školu v bedmintonových súťažiach.

  Na Majstrovstvách okresu, ktoré sa uskutočnili 18.10 a 19.10. 2017 sme získali 1. miesta a postúpili sme na Majstrovstvá kraja, ktoré sa konali 9.11.2017 v športovej hale v Šuranoch.

  V silnej konkurencii dievčatá získali 4.miesto a chlapci 5.miesto.

  Gratulujeme!

 • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do verejnej zbierky „Hodina deťom“. 9 dobrovoľníkov z radu žiakov sa 10. 11. 2017 vybralo do ulíc mesta a nezbieranými peniazmi opäť prispeli na účel rozvoja sociálnych služieb, vzdelania, obhajoby práv fyzických osôb a podpory práve s deťmi. Aktívne sa do zbierky zapojili aj žiaci a učitelia OAZM.

  Celková suma vyzbieraných príspevkov činila 261,72 €.

 • Dňa 10.11.2017 sa naša škola zastúpená žiakmi IV.A zúčastnila slávnostného vyhodnotenia 5. ročníka prekladateľskej súťaže „Mladý Prekladateľ 2017“, ktorú organizuje Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl a gymnázií Nitrianskeho a Trnavského kraja.

  V tomto ročníku sa z našej školy do súťaže zapojilo 45 žiakov zo všetkých bilingválnych tried. Môže nás tešiť pochvala z úst jednej z gestoriek súťaže zodpovednej za preklady z anglického jazyka do slovenčiny, p. Kataríny Welnitzovej, ktorá vysoko hodnotila nielen aktívnu účasť našich žiakov, ale aj vysokú úroveň zaslaných prekladov.

 • Dňa 7.11.2017 sa konalo na GJK v Zlatých Moravciach okresné kolo súťaže vo florbale žiačok stredných škôl. Školu reprezentovalo 12 žiačok – Martina Bednárová IV.A, Adela Boboková III.C, Elena Fraňová IV.C, Martina Fraňová IV.C, Jana Kocianová II.A, Petra Kopačková II.A, Viktória Kriváneková I.A, Hana Melišková II.A, Martina Mrázová II.A, Kristína Slušná IV.C, Sarah Šútorová I.A a nakoniec naša brankárka Petra Caková IV.C. V prvom veľmi vyrovnanom zápase sme v riadnom hracom čase remizovali s GJK 0:0 a potom sa v samostatných nájazdoch šťastie priklonilo na našu stranu a zvíťazili sme. V druhom zápase sme zdolali SOŠOaS 5:0. Uznanie patrí aj našim obom súperom za predvedené výkony a korektnú hru. PRVÉ miesto nám tak zabezpečilo postup na Majstrovstvá kraja, ktoré sa budú konať v Topoľčanoch. Veľmi sa tešíme z nášho víťazstva a dúfame, že sa nám bude v krajskom kole dariť tak ako v okresnom. Aj chlapci sa zúčastnili okresného kola vo florbale, ktoré sa konalo na SOS- polytechnickej v Zlatých Moravciach dňa 8.11.2017. Reprezentovali nás – Matúš Bednár IV.A, Martin Červený III.C, Jakub Fazekaš IV.C, Adrián Kéri III.B, Erik Kováč IV.B, Miloš Mikla IV.C, Patrik Pacher IV.C, Samuel Pavlov V.A, Benjamín Puchovský II.A, Dávid Rožník IV.C, Juraj Švec V.A, Filip Žiga II.A.

 • Dňa 09.11.2017 navštívili žiaci II. A a II. B triedy Múzeum holokaustu v Seredi. Exkurziu začali prednáškou na tému „Úteky z táborov smrti“. Po nej si prezreli stále expozície múzea venované riešeniu židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939-1945, koncentračným a vyhladzovacím táborom, v ktorých zahynuli slovenskí Židia. Prehliadku ukončili pri olivovníku – symbole tých, ktorí zachránili Židov pred holokaustom a bolo im udelené vyznamenanie „Spravodlivý medzi národmi“.

  Okrem stálych expozícií si prezreli medzinárodnú výstavu Miranda – rómsky holokaust a Židia v poľskom vojsku.

 • V dňoch 23. 10. 2017 a 9. 11. 2017 sa pod vedením Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Zlatých Moravciach konali preventívne aktivity ,,výchovy k manželstvu a rodičovstvu“ so žiakmi I. A a I.B triedy. Cieľom aktivít bolo poskytnutie základných informácii súvisiacich s problematikou VMR. Našich žiakov zaujali najmä dialogické, interaktívne a tréningové metódy aktivít.

 • 7. 11. 2017

  Do galérie iBobor 20107 boli pridané fotografie.

 • Dňa 19.10.2017 sa konalo školské kolo v riešení grafických úloh v súťaži ZENIT Grafik. Učastníci mali vytvoriť pomocou grafických programov logo, webstránku a personálnu kartu.V súťaži najlepšie obstál Filip Šurda IV.A s počtom 133 bodov, Jana Minárová IV.A s počtom 111 bodov a Samuel Bielik II.B. 85 bodov. Filip Šurda postupuje na krajské kolo súťaže .

  Gratulujeme!

 • V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov.Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2017 sa stretnutie konalo v talianskom meste Brescia.Podrobné informácie o histórii a priebehu súťaže spolu s upresňujúcimi detailami nájdete v príspevku konferencie Didinfo 2008. Aktuálne informácie z iných krajín nájdete na medzinárodnej stránke Bebras.

 • Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stred-ných škôl. Vyhlasovateľom SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V tomto školskom roku sa uskutoční XL. ročník súťaže. Cieľom SOČ je vyhľadávať nadaných, šikovných žiakov, rozvíjať ich teoreticko-praktické schopnosti, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu. Žiak si vyberá súťažný odbor a tému práce podľa vlastného záujmu. Výsledkom SOČ je samostatná práca v rozsahu max. 25 strán, ktorej autorom môže byť jed-notlivec alebo skupina autorov (max. 3). Práca sa v písomnej zviazanej podobe predkladá odborné-mu posúdeniu školskej komisii SOČ, pred ktorou autor prácu prezentuje a obhajuje. Víťazné práce (max. dve v jednom súťažnom odbore) postupujú na krajské kolo SOČ, víťazi ďalej na celoštátne kolo. Úspešné riešenie SOČ už v krajskom kole je u žiakov pozitívne hodnotené v rámci prijíma-nia na štúdium na vysokej škole. Riešiteľ SOČ priebežne spolupracuje s konzultantom (učiteľom školy, alebo iným odborníkom), ktorý ho odborne vedie a usmerňuje a spoločne spolupracujú s koordinátorkou SOČ. Záujemcovia o SOČ sa môžu prihlásiť u koordinátorky SOČ – Mgr. Anny Szoboňovej.

 • Dňa 25. 10. 2017 žiaci II.A a III.C triedy navštívili Prírodovedného múzeum SNM v Bratislave, ktoré sa svojimi zbierkami zaraďuje medzi významné prírodovedné európske múzeá.

  Paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi nám ukázala vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi.

  Expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska nám poukázala na krehkosť a zraniteľnosť prírody a význam aktivít, zameraných na jej ochranu.

  Prehliadka expozície Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme nás postupne zoznámila so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi.

 • Návšteva Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach

  Súčasťou výučby slovenského jazyka a literatúry a podpory čitateľskej gramotnosti na našej škole je aj exkurzia do knižnice. Ako každoročne, aj tento školský rok v dňoch 25.-26.10.2017 v rámci hodiny slovenského jazyka navštívili žiaci prvého ročníka mestskú knižnicu, aby si teoretické vedomosti overili v praxi. Pani knihovníčka im vysvetlila medzinárodné desatinné triedenie náučnej literatúry, katalógový systém knižnice, upozornila ich na to, že zoznam všetkých kníh knižnice si môžu nájsť v on-line katalógu na internete a na záver si poprezerali priestory knižnice. Tí, ktorí mali záujem, sa mohli v závere prihlásiť za členov knižnice.

 • Už tradičnou slávnosťou na našej škole sú imatrikulácie. Privítanie prvákov do cechu študentského. Týmto dňom bol 26. október 2017, kedy si študenti tretích ročníkov pripravili množstvo úloh, ale aj odmien pre našich nováčikov. Všetci prváci úlohy úspešne zvládli, za splnené úlohy dostali certifikát stredoškoláka a celá slávnosť bola ukončená diskotékou.

 • Ako si pripomenúť celosvetový Deň jabĺk? Predsa jablkovým hodovaním, ktoré prebehlo na našej škole 26. októbra 2017 ochutnávkou jabĺk a tradičných jablkových koláčov, kvízom o jabĺčkach a aktuálnou nástenkou. Stačí jedno jablko denne, aby sme boli zdravší, posilnili si imunitu a ochránili sa pred strašiakom ako je chrípka a horúčka. Tak teda, dobrú chuť, Vám praje ŽŠR.

Novinky

Fotogaléria