Navigácia

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada pri OA v Zlatých Moravciach

   Žiacka školská rada pri OA v Zlatých Moravciach je samosprávny orgán, ktorého cieľom je reprezentovať, ochraňovať a zastupovať študentov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

   Tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli zvolení svojími triednymi kolektívmi. Zasadá pod vedením koordinátora Ing. Silvii Nádaždyovej minimálne raz mesačne. Okrem toho sa jej členovia stretávajú častejšie, ak je potrebné zorganizovať plánované aktivity, či riešiť aktuálne vzniknuté problémy. Členovia ŠR vstupujú do rozhodovania a riešenia výchovno-vzdelávacích problémov, ktoré sa vyskytnú počas školského roka. Týmto sú naši študenti podnecovaní k tomu, aby sa samostatne rozhodovali, navrhovali riešenia, presadzovali svoj názor a uplatňovali v praxi návrhy a nápady. Týmto participujú na chode a živote našej školy.

   Dôležitou úlohou členov ŠR je podnecovať k aktivite svojich spolužiakov. V tomto majú zložitú úlohu, pretože u študentov je badať určitú pasivitu prejaviť sa, tvoriť, vymýšľať nové nápady a spestriť si život na škole.

   Informácie zo stretnutí sprostredkúvajú ostatným študentom a pedagógom ich zástupcovia na triednických hodinách, prostredníctvom nástenky a náš koordinátor na pedagogických poradách.
 

ČLENOVIA ŽŠR

Predseda:

Michaela Furdová  V.A

Tajomník:

Kristína Kováčová  V.B 

Pokladník:

Katrin Meňhartová, III. C

 

Športový referent:

 

Jakub Fazekaš   IV.C  

Kultúrny referent:

                                     

Jana Kocianová, II. A

  

 

 

Referent pre styk s verejnosťou:

 

 

Nástenkárka                                                     

 

 

  Monika Mientusová  IV.B

 Dávid Makáň, III. A

Sabína Kováčová   II.B

 Jana  Minárová    IV.A

 

PLÁN ČINNOSTI ŽŠR

SEPTEMBER

OKTÓBER

1. Tvorba plánu činnosti ŽŠR na šk.rok 2017/2018

2. Voľby žiakov I.ročníkov do ŽŠR

3. Jablkový deň

1. Propagácia útulku mesta Zlaté Moravce

2. Poskytnutie žolíka za nulovú absenciu

3.Príprava na imatrikulávie

NOVEMBER

DECEMBER

1. Študentská kvapka krvi

2. Deň zábavy a športu

3. Aktualizácia nástenky

1.  Vítanie Mikuláša - mikulášsky balíček, vianočná výzdoba triedy

2. Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu

3.Tvorivé dielne, návšteva Domovu dôchodcov

4. Vianočná akdémia

JANUÁR

FEBRUÁR

1. Vyhodnotenie práce ŽŠR

1. Valentínska kvapka krvi

 

MAREC 

APRÍL

1. Aktualizácia nástenky

2. Ďen učiteľov 

1. Poskytnutie žolíka za nulovú absenciu

2. Propagácia útulku mesta ZM

MÁJ  

JÚN

1. Stavanie mája

2. Rozlúčka so štvrtákmi  a piatakmi - maturantmi

1. Hodnotenie celoročnej činnosti ŽŠR

2. Slávnostná akadémia spojená s vyhodnotením najlepších študentov

 

Novinky

Fotogaléria