Navigácia

Jedáleň informácie

Informácie pre stravníkov a rodičov

1. Prihlásenie sa na stravu

   

    V kancelárii u vedúcej školskej jedálne.

 

2. Spôsob úhrady stravného

 

    - poštovou poukážkou

    - bankovým prevodom

    - internet bankingom

 

    IBAN: SK0281800000007000308752

    variabilný symbol: 35

 

    Poštové poukážky sú vydané so stravnými lístkami v prvý deň nového mesiaca.

    Platba za stravu je vypočítaná počtom pracovných dní mesiaca a aktuálneoho zostatku stravníka.

    Platbu je nutné uhradiť do 15-teho dňa mesiaca.

 

3. Finančná úhrada

 

    - žiaci                 1,19 € + 0,10 € - réžia    spolu 1,29 €

    - zamestnanci    1,19  € + 0,10 € - réžia    spolu 1,29 €

    - cudzí stravníci  1,19  € + 1,69 € - réžia    spolu 2,88 €

 

4. Odhlásenie zo stravy

   

    Odhlásiť sa zo stravy je možné najneskôr do 8:00 hod. príslušného dňa

    - telefonicky u vedúcej ŠJ t.č. 037/6422 676

    - telefonicky na sekretariáte riaditeľky školy t.č. 037/6421 904

    - odovzdávanie stravného líska ved. ŠJ

 

    Stravný lístok z vyhláseného obedu je potrebné vrátiť vyplnený.

    Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

    Ak sa v školskej jedálni z objektívnych dôvodov nevarí, stravníci sú vyhlásení vedúcou ŠJ.

 

5. Pri odbere stravy treba odovzdať vyplnený stravný lístok podľa príslušného dátumu.

 

6. Výdaj obedov

 

    Pondelok - štvrtok     12:00 hod. - 14,00 hod.

    Piatok                        11:30 hod. - 13:30 hod. 

 

7. Vrátenie preplatku

 

    Ak stravník ukončí stravovanie a má preplatok, na konci školského roku sa preplatok vracia na účet stravníka bankovým prevodom.

 

 

    Vedúca ŠJ

 

    Michalicová Eva

Novinky

Fotogaléria