Navigácia

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada pri OA v Zlatých Moravciach

   Žiacka školská rada pri OA v Zlatých Moravciach je samosprávny orgán, ktorého cieľom je reprezentovať, ochraňovať a zastupovať študentov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

   Tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli zvolení svojími triednymi kolektívmi. Zasadá pod vedením koordinátora Ing. Silvii Nádaždyovej minimálne raz mesačne. Okrem toho sa jej členovia stretávajú častejšie, ak je potrebné zorganizovať plánované aktivity, či riešiť aktuálne vzniknuté problémy. Členovia ŠR vstupujú do rozhodovania a riešenia výchovno-vzdelávacích problémov, ktoré sa vyskytnú počas školského roka. Týmto sú naši študenti podnecovaní k tomu, aby sa samostatne rozhodovali, navrhovali riešenia, presadzovali svoj názor a uplatňovali v praxi návrhy a nápady. Týmto participujú na chode a živote našej školy.

   Dôležitou úlohou členov ŠR je podnecovať k aktivite svojich spolužiakov. V tomto majú zložitú úlohu, pretože u študentov je badať určitú pasivitu prejaviť sa, tvoriť, vymýšľať nové nápady a spestriť si život na škole.

   Informácie zo stretnutí sprostredkúvajú ostatným študentom a pedagógom ich zástupcovia na triednických hodinách, prostredníctvom nástenky a náš koordinátor na pedagogických poradách.
 

ČLENOVIA ŽŠR

Predseda:

Michaela Furdová  IV.A

Tajomník:

Kristína Kováčová  IV.B 

Pokladník:

Laura Fabiánová   III.A

Lenka Zaťková    IV.C

Športový referent:

 

Jakub Fazekaš   III.C  

Kultúrny referent:

                                     

  Dávid Makáň  II.A

 Alexandra Bonyová II.B

Katrin Meňhartová   II.C   

 

 

Referent pre styk s verejnosťou:

 

 

Nástenkárka                                                     

 

 

  Monika Mientusová  III.B

  Jana Kocianová     I.A

Sabína Kováčová   I.B

 Jana  Minárová    III.A

 

PLÁN ČINNOSTI ŽŠR

SEPTEMBER

OKTÓBER

1. Tvorba plánu činnosti ŽŠR na šk.rok 2016/2017

2. Voľby žiakov I.ročníkov do ŽŠR

3. Príprava imatrikulácií  

1. 26. X. Jablkový deň

2. Verejná zbierka pre útulok mesta Zl. Moravce

3.Príprava na imatrikulávie

NOVEMBER

DECEMBER

1. Študentská kvapka krvi

2. Poskytnutie žolíka za nulovú absenciu

3. Deň zábavy a športu

4. Bažantský večierok - imatrikulácie prvákov spojené s diskotékou

1.  Vítanie Mikuláša - mikulášsky balíček

2.Poskytnutie žolíka za nulovú absenciu

3.Vianočná výzdoba školy-súťaž 

4. Aktualizácia nástenky ŽŠR

5. Návšteva detského domova 

JANUÁR

FEBRUÁR

1. Poskytnutie žolíka za nulovú absenciu

1. Valentínska kvapka krvi

2. Poskytnutie žolíka za nulovú absenciu

3. Valentínska pošta - roznášanie Valentínok

MAREC 

APRÍL

1. Poskytnutie žolíka za nulovú absenciu 

2. Ďen učiteľov 

1. Poskytnutie žolíka za nulovú absenciu

2. Veľkonočné stoly

MÁJ  

JÚN

1. Stavanie mája

2. Poskytnutie žolíka za nulovú absenciu

  1. Hodnotenie celoročnej činnosti ŽŠR

 

Novinky

Fotogaléria