Navigácia

Informácia k maturitám 2019

Organizácia a priebeh maturitných skúšok

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov .

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM (zákon č. 245/2008 Z. z. §154 ods. 2) zabezpečuje organizáciu a priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Organizácia maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019:

 • žiaci sa prihlasujú na maturitné skúšky do 30. septembra 2018,
 • v skupine predmetov cudzí jazyk si žiak zvolí úroveň. Úroveň má členenie podľa jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca:

- úroveň B1, t. j. stredne pokročilý, I. stupeň (nižšia úroveň),

- úroveň B2, t. j. stredne pokročilý, II. stupeň (vyššia úroveň),

- úroveň C1, t. j. pokročilý, I.stupeň  (najvyššia úroveň),

 • zadania a témy ústnej formy internej časti sa nezverejňujú,
 • žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával,
 • žiaci SOŠ povinne maturujú zo 4 predmetov (vyhláška č. 318/2008 Z.z., § 7): slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo ruský jazyk), teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky,
 • okrem toho môže žiak dobrovoľne konať MS z najviac dvoch ďalších dobrovoľných predmetov (napr. iný cudzí jazyk, matematika, ... ), ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával.  Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len externú alebo len internú časť – písomnú aj ústnu formu),
 • externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku, pričom si vyberie na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1, B2 alebo C1 platí iba pre žiakov SOŠ),
 • z druhého cudzieho jazyka , ak si ho žiak zvolí ako dobrovoľný predmet, môže žiak vykonať iba ústnu formu internej časti na úrovni B1 alebo B2,
 • uznanie jazykového certifikátu  ako náhradu MS z cudzieho jazyka od 01. 09. 2014 nie je možné,
 • žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy.

Žiaci 4. a 5.  ročníka odovzdajú prihlášky na MS 2019 svojmu triednemu učiteľovi najneskôr do 30. septembra 2018.

 

Spôsob a forma konania MS

Skladba predmetov maturitnej skúšky v stredných odborných školách :

a) slovenský jazyk a literatúra
b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (t. j. anglický jazyk a ruský jazyk)
c) teoretická časť odbornej zložky
d) praktická časť odbornej zložky (takzvané praktické maturity).
 

Maturitná skúška je rozdelená na:
a) externú časť a
b) internú časť
 

Interná časť MS má 2 formy - písomnú formu (prebieha zároveň s externou časťou v marci 2019) a ústnu formou (tzv. ústne maturity v máji 2019).

Predmet

Úroveň

Externá časť

Interná časť a jej formy

Písomná forma

Ústna forma

príprava

odpoveď

slovenský jazyk a literatúra

-

100 min

150 min

20 min

20 min

anglický jazyk

B2

120 min

60 min

20 min

20 min

B1

100 min

60 min

20 min

20 min

C1 150 min 90 min 20 min 20 min

nemecký jazyk

B2

120 min

60 min

20 min

20 min

B1

100 min

60 min

20 min

20 min

ruský jazyk B2 120 min 60 min 20 min 20 min
B1 100 min 60 min 20 min 20 min

teoretická časť odbornej zložky

-

-

-

30 min

30 min

praktická časť odbornej zložky

-

-

max. 24 hodín (príprava a výkon)

 

 Termíny maturitnej skúšky:

 • Externá časť a písomná forma internej časti (EČaPFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry: 12. marca 2019

 • Externá časť a písomná forma internej časti (EČaPFIČ) z anglického a z ruského jazyka : 13. marca 2019

 • Praktická časť odbornej zložky: 26. 27. marca 2019

 • Ústna forma internej časti MS:od 27. mája 2019 do 31. mája 2019

 

Hodnotenie a klasifikácia MS

Od 1. septembra 2012 platí zmena v hodnotení a klasifikácii MS – vyhláška č. 318/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 15, ods. 7:

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má externú časť MS a písomnú formu internej časti MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 2. je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

To znamená – žiak úspešne zmaturuje z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka, ak

z ústnej formy inter. časti získa známku 1, 2 alebo 3 a zároveň z externej časti MS  získa viac ako 33 % bodov alebo z písomnej formy inter. časti MS získa viac ako 25 % bodov, alebo

z ústnej formy inter. časti získa známku 4  a zároveň z externej časti MS  získa viac ako 33 % bodov a zároveň  z písomnej formy inter. časti MS získa viac ako 25 % bodov,

 

 

Viac informácií k maturitnej skúške 2019 - TU

 

Hodnotenie externej časti MS (EČ MS - testy)

Výsledné hodnotenie testu EČ MS zo SJL a z cudzieho jazyka sa vyjadruje celkovou úspešnosťou v percentách a percentilom.

Percentil udáva, koľko percent maturantov dosiahlo horší výsledok ako príslušný žiak (napr. ak má žiak percentil 72,4; tak 72,4 % maturantov dosiahlo horší výsledok).

Tieto hodnoty sa uvedú aj na maturitnom vysvedčení žiaka.

Hodnotenie písomnej formy internej časti MS (PFIČ MS - sloh)

Úspešnosť žiaka, hodnotenie PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka je vyjadrené v percentách.

Percento je zaokrúhlené na desatiny a uvádza sa na maturitnom vysvedčení.

 

Príklady hodnotenia a klasifikácie MS zo SJL a cudzích jazykov

EČ - percento

PFIČ - percento

ÚFIČ - známka

žiak úspešne zmaturoval z predmetu

viac ako 33 %

viac ako 25 %

1,2,3,4

ÁNO

viac ako 33 %

25 % a menej

1,2,3

ÁNO

33 % a menej

viac ako 25 %

1,2,3

ÁNO

33 % a menej

25 % a menej

1,2,3,4,5

NIE !!!

napr. 55 %

10 %

3

ÁNO

napr. 0 %

35 %

3

ÁNO

napr. 33,3 %

25 %

3

ÁNO

napr. 33,3 %

25 %

4

NIE !!!

napr. 33 %

25 %

3

NIE !!!

napr. 10 %

25 %

2

NIE !!!

napr. 55 %

10 %

4

NIE !!!

 

Novinky

Fotogaléria