Navigácia

Odborná prax

Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 953 20  Zlaté Moravce

 

Pokyny k praxi žiakov III. C, IV. A, IV. B, IV. C, V. A, V. B

 

Termín: IV. C, V. A, V. B : 01. 10. 2018 - 12. 10. 2018

 

 

 

1. Povinnosti vyučujúceho praxe:

 • oboznámenie žiakov s náplňou odbornej praxe, so spôsobmi kontroly, hodnotenia praxe, bezpečnostnými predpismi,
 • prax bude kontrolovaná zo strany vedenia školy náhodným výberovým spôsobom,
 • prax bude hodnotená zámkou na základe klasifikačného poriadku, predložením práce z praxe určenému vyučujúcemu praxe do 3 dní od skončenia praxe
 • zoznámiť žiakov s povinnosťami počas súvislej praxe,
 • poučiť žiakov o mlčanlivosti pri práci s internými dokladmi organizácie,
 • vydať pokyny na vedenie práce z praxe.

 

2. Povinnosti žiaka:

 • zabezpečiť si miesto výkonu praxe individuálne,
 • najneskôr týždeň pred začatím praxe odovzdať vyučujúcemu praxe jednu správne vyplnenú a obidvoma stranami podpísanú dohodu /druhá ostane v organizácii/, a oboznámiť vyučujúceho praxe s vybranou témou /každý žiak musí mať inú tému/
 • dodržiavať vnútorný poriadok organizácie, predpisy BOZP a PO a pokyny pracovníkov organizácie,
 • dodržiavať pracovnú dobu praxe /6hodín denne, začiatok a koniec pracovnej doby podľa dohody s pracoviskom praxe/,
 • oznámiť minimálne jeden deň vopred určenému vyučujúcemu praxe, poprípade na sekretariáte každú zmenu počas realizácie praxe /lekárske vyšetrenie, vážne rodinné problémy, zmenu miesta vykonávania praxe.../
 • v prípade neprítomnosti, je nutné prax nahradiť podľa dohody s vyučujúcim,
 • súčasne oznámiť svoju neprítomnosť a jej dôvody aj v organizácii,
 • vykonávať odbornú prax bez nároku na mzdu,
 • vypracovať prácu z praxe na základe vybratej témy a pokynov na jej vypracovanie.

 

Odporúčané pracoviská:

 • príspevkové a rozpočtové pracoviská,
 • súkromné firmy výrobného i nevýrobného charakteru,
 • verejná správa,
 • banky, sporiteľne, poisťovne,
 • obchodné a iné organizácie.

 

Vypracovala: Ing. Irena Minárová, vedúca praxe                                                29. 09. 2018

 

Pokyny na vypracovanie práce z praxe

 

 • formát A4/minimálne 8. strán vlastnej práce/,textový editor WORD, typ písma
 • Times New Roman CE, Courier New, veľkosť 12, riadkovanie 1,5,
 • písať na jednu stranu, odovzdať 1 exemplár,
 • horný a dolný okraj 25 mm, ľavý okraj 30 mm a pravý 20 mm,
 • číslovanie strán v strede v dolnej časti strany/okrem titulný list, obsah, prílohy/,
 • každá príloha sa začína na novej strane /napr. Príloha 1, Príloha 2/,
 • číslovanie častí, odstavcov arabskými číslicami

                           / napr.         1 Podnik     1.1  Stručná charakteristika podniku/.

 

Titulný list

 • názov a sídlo školy /25 mm od hornej strany listu, veľkosť 14/,
 • Práca z praxe /v strede listu, veľkosť 14/
 • názov témy umiestniť pod názov Práca z praxe
 • v dolnej časti vľavo:
 • Meno a priezvisko, trieda:
 • Miesto výkonu práce:
 • Termín praxe:
 • Školský rok:

 

Obsah

 • zoznam jednotlivých častí a kapitol s uvedením číslovania

 

Úvod

 • stručné informácie o podniku, v ktorom žiak vykonával prax

 

Vlastná práca

 • spracovanie témy na základe poznatkov z praxe

 

Záver

 • stručné zhodnotenie praxe, kladné a záporné stránky

 

Zoznam použitej literatúry

 • abecedne podľa autora

 

Prílohy

 • rôzne písomnosti, tlačivá, grafy, tabuľky, vyplnené /minimálne 4 prílohy/

 

         Denník praxe, ktorý je podpísaný zodpovedným pracovníkom

Novinky

Fotogaléria